×

వదువు అశ్విని : వరుడు అశ్విని (28) ,భరణి (33), కృత్తిక-1 (28) , కృత్తిక-2,3,4 (18) , రోహిణి (21) , మృగశిర-1,2(22) , మృగశిర-3,4(26), ఆరుద్ర (17) , పునర్వసు-1,2,3(18), పునర్వసు-4(22) , పుష్యమి (31) ఆశ్రేష (27) , మఘ (21) , పుబ్బ(26), ఉత్తర-1 (17) , ఉత్తర-2,3,4(11) , హస్త(9) , చిత్ర-1,2 (13) , చిత్ర -3,4(22) , స్వాతి (26) , విశాఖ -1,2,3(22), విశాఖ-4(19) , అనూరాధ (26), జ్యేష్ఠ(15) , మూల (13), పూర్వాషాడ(27) , ఉత్తరాషాడ-1(24) , ఉత్తరాషాడ-2,3,4(26), శ్రవణం (24), ధనిష్ఠ -1,2(21) , ధనిష్ఠ -3,4(21), శతభిషం (15), పూర్వాభాద్ర -1,2,3(14) , పూర్వాభాద్ర-4(14) , ఉత్తరాభాద్ర (24) , రేవతి (26).

 

వదువు భరణి: వరుడు అశ్విని (34) ,భరణి (28), కృత్తిక-1 (29) , కృత్తిక-2,3,4 (18) , రోహిణి (21) , మృగశిర-1,2(15) , మృగశిర-3,4(18), ఆరుద్ర (26) , పునర్వసు-1,2,3(26), పునర్వసు-4(30) , పుష్యమి (23) ఆశ్రేష (24) , మఘ (21) , పుబ్బ(19), ఉత్తర-1 (28) , ఉత్తర-2,3,4(21) , హస్త(19) , చిత్ర-1,2 (6) , చిత్ర -3,4(14) , స్వాతి (29) , విశాఖ -1,2,3(22), విశాఖ-4(19) , అనూరాధ (17), జ్యేష్ఠ(19) , మూల (20), పూర్వాషాడ(20) , ఉత్తరాషాడ-1(27) , ఉత్తరాషాడ-2,3,4(28), శ్రవణం (26), ధనిష్ఠ -1,2(10) ధనిష్ఠ -3,4(10), శతభిషం (20), పూర్వాభాద్ర -1,2,3(24) , పూర్వాభాద్ర-4(22) , ఉత్తరాభాద్ర (16) , రేవతి (28).

 

వదువు కృత్తిక-1: వరుడు అశ్విని (27) ,భరణి (27), కృత్తిక-1 (28) , కృత్తిక-2,3,4 (17) , రోహిణి (9) , మృగశిర-1,2(15) , మృగశిర-3,4(19), ఆరుద్ర (20) , పునర్వసు-1,2,3(21), పునర్వసు-4(25) , పుష్యమి (26) ఆశ్రేష (23) , మఘ (17) , పుబ్బ(21), ఉత్తర-1 (22) , ఉత్తర-2,3,4(15) , హస్త(15) , చిత్ర-1,2 (18) , చిత్ర -3,4(27) , స్వాతి (15) , విశాఖ-1,2,3(19), విశాఖ-4(16) , అనూరాధ (20), జ్యేష్ఠ(26) , మూల (24), పూర్వాషాడ(19) , ఉత్తరాషాడ-1(14) ,  ఉత్తరాషాడ-2,3,4(15), శ్రవణం (10), ధనిష్ఠ -1,2(25), ధనిష్ఠ -3,4(25) ,శతభిషం (27), పూర్వాభాద్ర -1,2,3(19) , పూర్వాభాద్ర-4(17) , ఉత్తరాభాద్ర (19) , రేవతి (11).

 

వదువు కృత్తిక-2,3,4 : వరుడు అశ్విని (18) ,భరణి (18), కృత్తిక-1 (19) , కృత్తిక-2,3,4 (28) ,రోహిణి (19) , మృగశిర-1,2(25) , మృగశిర-3,4(16), ఆరుద్ర (17) , పునర్వసు-1,2,3(18), పునర్వసు-4(22) , పుష్యమి (23) ఆశ్రేష (20) , మఘ (19) , పుబ్బ(23), ఉత్తర-1 (24) , ఉత్తర-2,3,4(21) , హస్త(21) , చిత్ర-1,2 (23) , చిత్ర -3,4(22) , స్వాతి (10) , విశాఖ -1,2,3(14), విశాఖ-4(21) , అనూరాధ (25), జ్యేష్ఠ(31) , మూల (20), పూర్వాషాడ(13) , ఉత్తరాషాడ-1(9) ,  ఉత్తరాషాడ-2,3,4(14), శ్రవణం (10), ధనిష్ఠ -1,2(23), ధనిష్ఠ -3,4(29) ,శతభిషం (31), పూర్వాభాద్ర -1,2,3(23) , పూర్వాభాద్ర-4(20) , ఉత్తరాభాద్ర (22) , రేవతి (14).

 

వదువు రోహిణి: వరుడు అశ్విని (23) ,భరణి (23), కృత్తిక-1 (10) , కృత్తిక-2,3,4 (19) ,రోహిణి (28) , మృగశిర-1,2(36) , మృగశిర-3,4(27), ఆరుద్ర (23) , పునర్వసు-1,2,3(23), పునర్వసు-4(27) , పుష్యమి (26) ఆశ్రేష (13) , మఘ (12) , పుబ్బ(26), ఉత్తర-1 (28) , ఉత్తర-2,3,4(25) , హస్త(26) , చిత్ర-1,2 (20) , చిత్ర -3,4(19) , స్వాతి (15) , విశాఖ -1,2,3(9), విశాఖ-4(16) , అనూరాధ (30), జ్యేష్ఠ(24) , మూల (14), పూర్వాషాడ(20) , ఉత్తరాషాడ-1(11) ,  ఉత్తరాషాడ-2,3,4(17), శ్రవణం (18), ధనిష్ఠ -1,2(20), ధనిష్ఠ -3,4(26) ,శతభిషం (24), పూర్వాభాద్ర -1,2,3(30) , పూర్వాభాద్ర-4(27) , ఉత్తరాభాద్ర (26) , రేవతి (19).

 

వదువు మృగశిర-1,2 : వరుడు అశ్విని (22) ,భరణి (13), కృత్తిక-1 (15) , కృత్తిక-2,3,4 (27) ,రోహిణి (34) , మృగశిర-1,2(28) , మృగశిర-3,4(20), ఆరుద్ర (25) , పునర్వసు-1,2,3(23), పునర్వసు-4(26) , పుష్యమి (19) ఆశ్రేష (22) , మఘ (21) , పుబ్బ(17), ఉత్తర-1 (25) , ఉత్తర-2,3,4(23) , హస్త(27) , చిత్ర-1,2 (13) , చిత్ర -3,4(10) , స్వాతి (25) , విశాఖ -1,2,3(17), విశాఖ-4(23) , అనూరాధ (22), జ్యేష్ఠ(25) , మూల (15), పూర్వాషాడ(11) , ఉత్తరాషాడ-1(18) ,  ఉత్తరాషాడ-2,3,4(21), శ్రవణం (24), ధనిష్ఠ -1,2(13), ధనిష్ఠ -3,4(19) ,శతభిషం (27), పూర్వాభాద్ర -1,2,3(29) , పూర్వాభాద్ర-4(26) , ఉత్తరాభాద్ర (17) , రేవతి (27).

వదువు మృగశిర-3,4: వరుడు అశ్విని (27) ,భరణి (18), కృత్తిక-1 (21) , కృత్తిక-2,3,4 (18) ,రోహిణి (25) , మృగశిర-1,2(20) , మృగశిర-3,4(28), ఆరుద్ర (33) , పునర్వసు-1,2,3(31), పునర్వసు-4(19) , పుష్యమి (10) ఆశ్రేష (15) , మఘ (24) , పుబ్బ(20), ఉత్తర-1 (28) , ఉత్తర-2,3,4(30) , హస్త(34) , చిత్ర-1,2 (21) , చిత్ర -3,4(14) , స్వాతి (27) , విశాఖ -1,2,3(19),విశాఖ-4(14) , అనూరాధ (11), జ్యేష్ఠ(13) , మూల (23), పూర్వాషాడ(18) , ఉత్తరాషాడ-1(24) ,  ఉత్తరాషాడ-2,3,4(20),శ్రవణం (25), ధనిష్ఠ -1,2(12), ధనిష్ఠ -3,4(13) ,శతభిషం (21), పూర్వాభాద్ర -1,2,3(23) , పూర్వాభాద్ర-4(27) , ఉత్తరాభాద్ర (17) , రేవతి (27).

 

వదువు ఆరుద్ర : వరుడు అశ్విని (19) ,భరణి (27), కృత్తిక-1 (21) , కృత్తిక-2,3,4 (18) ,రోహిణి (24) , మృగశిర-1,2(26) , మృగశిర-3,4(34), ఆరుద్ర (28) , పునర్వసు-1,2,3(25), పునర్వసు-4(13) , పుష్యమి (20) ఆశ్రేష (13) , మఘ (23) , పుబ్బ(29), ఉత్తర-1 (22) , ఉత్తర-2,3,4(24) , హస్త(24) , చిత్ర-1,2 (27) , చిత్ర -3,4(20) , స్వాతి (27) , విశాఖ -1,2,3(20),విశాఖ-4(13) , అనూరాధ (17), జ్యేష్ఠ(4) , మూల (16), పూర్వాషాడ(27) , ఉత్తరాషాడ-1(27) ,  ఉత్తరాషాడ-2,3,4(22),శ్రవణం (22), ధనిష్ఠ -1,2(17), ధనిష్ఠ -3,4(18) ,శతభిషం (11), పూర్వాభాద్ర -1,2,3(16) , పూర్వాభాద్ర-4(19) , ఉత్తరాభాద్ర (27) , రేవతి (27).

 

వదువు పునర్వసు-1,2,3 : వరుడు అశ్విని (19) ,భరణి (26), కృత్తిక-1 (22) , కృత్తిక-2,3,4 (19) ,రోహిణి (23) , మృగశిర-1,2(24) , మృగశిర-3,4(32), ఆరుద్ర (24) , పునర్వసు-1,2,3(28), పునర్వసు-4(16) , పుష్యమి (23) ఆశ్రేష (16) , మఘ (22) , పుబ్బ(27), ఉత్తర-1 (21) , ఉత్తర-2,3,4(23) , హస్త(24) , చిత్ర-1,2 (25) , చిత్ర -3,4(18) , స్వాతి (27) , విశాఖ -1,2,3(21),విశాఖ-4(13) , అనూరాధ (20), జ్యేష్ఠ(5) , మూల (13), పూర్వాషాడ(26) , ఉత్తరాషాడ-1(27) ,  ఉత్తరాషాడ-2,3,4(27),శ్రవణం (23), ధనిష్ఠ -1,2(17), ధనిష్ఠ -3,4(18) ,శతభిషం (11), పూర్వాభాద్ర -1,2,3(17) , పూర్వాభాద్ర-4(19) , ఉత్తరాభాద్ర (27) , రేవతి (28).

 

వదువు పునర్వసు-4 : వరుడు అశ్విని (21) ,భరణి (28), కృత్తిక-1 (23) , కృత్తిక-2,3,4 (20) ,రోహిణి (24) , మృగశిర-1,2(25) , మృగశిర-3,4(19), ఆరుద్ర (10) , పునర్వసు-1,2,3(14), పునర్వసు-4(28) , పుష్యమి (35) ఆశ్రేష (28) , మఘ (15) , పుబ్బ(20), ఉత్తర-1 (14) , ఉత్తర-2,3,4(18) , హస్త(18) , చిత్ర-1,2 (20) , చిత్ర -3,4(20) , స్వాతి (27) , విశాఖ -1,2,3(20),విశాఖ-4(19) , అనూరాధ (26), జ్యేష్ఠ(10) , మూల (8), పూర్వాషాడ(20) , ఉత్తరాషాడ-1(21) ,  ఉత్తరాషాడ-2,3,4(28),శ్రవణం (27), ధనిష్ఠ -1,2(21), ధనిష్ఠ -3,4(12) ,శతభిషం (7), పూర్వాభాద్ర -1,2,3(11) , పూర్వాభాద్ర-4(17) , ఉత్తరాభాద్ర (25) , రేవతి (25).

 

వదువు పుష్యమి : వరుడు అశ్విని (30) ,భరణి (21), కృత్తిక-1 (26) , కృత్తిక-2,3,4 (23) ,రోహిణి (24) , మృగశిర-1,2(17) , మృగశిర-3,4(10), ఆరుద్ర (18) , పునర్వసు-1,2,3(21), పునర్వసు-4(35) , పుష్యమి (28) ఆశ్రేష (30) , మఘ (18) , పుబ్బ(14), ఉత్తర-1 (23) , ఉత్తర-2,3,4(26) , హస్త(27) , చిత్ర-1,2 (12) , చిత్ర -3,4(11) , స్వాతి (26) , విశాఖ -1,2,3(21),విశాఖ-4(20) , అనూరాధ (19), జ్యేష్ఠ(22) , మూల (17), పూర్వాషాడ(11) , ఉత్తరాషాడ-1(22) ,  ఉత్తరాషాడ-2,3,4(26),శ్రవణం (25), ధనిష్ఠ -1,2(13), ధనిష్ఠ -3,4(4) ,శతభిషం (14), పూర్వాభాద్ర -1,2,3(18) , పూర్వాభాద్ర-4(24) , ఉత్తరాభాద్ర (18) , రేవతి (27).

 

వదువు ఆశ్రేష : వరుడు అశ్విని (25) ,భరణి (23), కృత్తిక-1 (22) , కృత్తిక-2,3,4 (19) ,రోహిణి (12) , మృగశిర-1,2(21) , మృగశిర-3,4(13), ఆరుద్ర (12) , పునర్వసు-1,2,3(15), పునర్వసు-4(28) , పుష్యమి (28) ఆశ్రేష (28) , మఘ (15) , పుబ్బ(15), ఉత్తర-1 (17) , ఉత్తర-2,3,4(20) , హస్త(20) , చిత్ర-1,2 (26) , చిత్ర -3,4(25) , స్వాతి (11) , విశాఖ -1,2,3(16),విశాఖ-4(15) , అనూరాధ (20), జ్యేష్ఠ(26) , మూల (22), పూర్వాషాడ(16) , ఉత్తరాషాడ-1(8) ,  ఉత్తరాషాడ-2,3,4(12),శ్రవణం (13), ధనిష్ఠ -1,2(27), ధనిష్ఠ -3,4(18) ,శతభిషం (18), పూర్వాభాద్ర -1,2,3(12) , పూర్వాభాద్ర-4(18) , ఉత్తరాభాద్ర (20) , రేవతి (12).

 

వదువు మఘ : వరుడు అశ్విని (21) ,భరణి (21), కృత్తిక-1 (17) , కృత్తిక-2,3,4 (18) ,రోహిణి (11) , మృగశిర-1,2(19) , మృగశిర-3,4(22), ఆరుద్ర (22) , పునర్వసు-1,2,3(21), పునర్వసు-4(16) , పుష్యమి (18) ఆశ్రేష (16) , మఘ (28) , పుబ్బ(30), ఉత్తర-1 (16) , ఉత్తర-2,3,4(16) , హస్త(16) , చిత్ర-1,2 (22) , చిత్ర -3,4(25) , స్వాతి (11) , విశాఖ -1,2,3(17),విశాఖ-4(24) , అనూరాధ (26), జ్యేష్ఠ(34) , మూల (24), పూర్వాషాడ(21) , ఉత్తరాషాడ-1 (11) ,  ఉత్తరాషాడ-2,3,4(5),శ్రవణం (4), ధనిష్ఠ -1,2(18), ధనిష్ఠ -3,4(24) ,శతభిషం (25), పూర్వాభాద్ర -1,2,3(18) , పూర్వాభాద్ర-4(17) , ఉత్తరాభాద్ర (18) , రేవతి (12).

 

వదువు పుబ్బ : వరుడు అశ్విని (27) ,భరణి (19), కృత్తిక-1 (21) , కృత్తిక-2,3,4 (22) ,రోహిణి (25) , మృగశిర-1,2(17) , మృగశిర-3,4(20), ఆరుద్ర (28) , పునర్వసు-1,2,3(27), పునర్వసు-4(22) , పుష్యమి (16) ఆశ్రేష (16) , మఘ (30) , పుబ్బ(28), ఉత్తర-1 (34) , ఉత్తర-2,3,4(24) , హస్త(22) , చిత్ర-1,2 (8) , చిత్ర -3,4(11) , స్వాతి (25) , విశాఖ -1,2,3(19), విశాఖ-4(26) , అనూరాధ (24), జ్యేష్ఠ(24) , మూల (19), పూర్వాషాడ(19) , ఉత్తరాషాడ-1 (27) ,  ఉత్తరాషాడ-2,3,4(21),శ్రవణం (18), ధనిష్ఠ -1,2(4), ధనిష్ఠ -3,4(11) ,శతభిషం (19), పూర్వాభాద్ర -1,2,3(24) , పూర్వాభాద్ర-4(23) , ఉత్తరాభాద్ర (16) , రేవతి (24).

 

వదువు ఉత్తర-1: వరుడు అశ్విని (18) ,భరణి (27), కృత్తిక-1 (22) , కృత్తిక-2,3,4 (23) ,రోహిణి (27) , మృగశిర-1,2(25) , మృగశిర-3,4(28), ఆరుద్ర (21) , పునర్వసు-1,2,3(21), పునర్వసు-4(16) , పుష్యమి (25) ఆశ్రేష (18) , మఘ (26) , పుబ్బ(34), ఉత్తర-1 (28) , ఉత్తర-2,3,4(18) , హస్త(16) , చిత్ర-1,2 (14) , చిత్ర -3,4(17) , స్వాతి (26) , విశాఖ -1,2,3(17),విశాఖ-4(24) , అనూరాధ (32), జ్యేష్ఠ(19) , మూల (10), పూర్వాషాడ(27) , ఉత్తరాషాడ-1 (28) ,  ఉత్తరాషాడ-2,3,4(22),శ్రవణం (20), ధనిష్ఠ -1,2(11), ధనిష్ఠ -3,4(18) ,శతభిషం (12), పూర్వాభాద్ర -1,2,3(16) , పూర్వాభాద్ర-4(15) , ఉత్తరాభాద్ర (26) , రేవతి (24).

వదువు ఉత్తర-2,3,4 : వరుడు అశ్విని (13) ,భరణి (21), కృత్తిక-1 (16) , కృత్తిక-2,3,4 (21) ,రోహిణి (25) , మృగశిర-1,2(23) , మృగశిర-3,4(30), ఆరుద్ర (23) , పునర్వసు-1,2,3(23), పునర్వసు-4(19) , పుష్యమి (28) ఆశ్రేష (21) , మఘ (17) , పుబ్బ(25), ఉత్తర-1 (19) , ఉత్తర-2,3,4(28) , హస్త(25) , చిత్ర-1,2 (24) , చిత్ర -3,4(16) , స్వాతి (25) , విశాఖ -1,2,3(16),విశాఖ-4(18) , అనూరాధ (27), జ్యేష్ఠ(13) , మూల (15), పూర్వాషాడ(28) , ఉత్తరాషాడ-1 (29) ,  ఉత్తరాషాడ-2,3,4(26),శ్రవణం (25), ధనిష్ఠ -1,2(16), ధనిష్ఠ -3,4(16) ,శతభిషం (10), పూర్వాభాద్ర -1,2,3(14) , పూర్వాభాద్ర-4(18) , ఉత్తరాభాద్ర (29) , రేవతి (27).

 

వదువు హస్త : వరుడు అశ్విని (11) ,భరణి (20), కృత్తిక-1 (16) , కృత్తిక-2,3,4 (21) ,రోహిణి (26) , మృగశిర-1,2(26) , మృగశిర-3,4(33), ఆరుద్ర (23) , పునర్వసు-1,2,3(33), పునర్వసు-4(19) , పుష్యమి (28) ఆశ్రేష (21) , మఘ (17) , పుబ్బ(22), ఉత్తర-1 (17) , ఉత్తర-2,3,4(26) , హస్త(28) , చిత్ర-1,2 (27) , చిత్ర -3,4(19) , స్వాతి (26) , విశాఖ -1,2,3(17),విశాఖ-4(19) , అనూరాధ (26), జ్యేష్ఠ(12) , మూల (14), పూర్వాషాడ(26) , ఉత్తరాషాడ-1 (27) ,  ఉత్తరాషాడ-2,3,4(23),శ్రవణం (24), ధనిష్ఠ -1,2(19), ధనిష్ఠ -3,4(19) ,శతభిషం (7), పూర్వాభాద్ర -1,2,3(14) , పూర్వాభాద్ర-4(19) , ఉత్తరాభాద్ర (27) , రేవతి (27).

 

వదువు చిత్ర-1,2  : వరుడు అశ్విని (13) ,భరణి (6), కృత్తిక-1 (19) , కృత్తిక-2,3,4 (25) ,రోహిణి (20) , మృగశిర-1,2(12) , మృగశిర-3,4(19), ఆరుద్ర (26) , పునర్వసు-1,2,3(24), పునర్వసు-4(20) , పుష్యమి (12) ఆశ్రేష (26) , మఘ (23) , పుబ్బ(9), ఉత్తర-1 (15) , ఉత్తర-2,3,4(24) , హస్త(27) , చిత్ర-1,2 (28) , చిత్ర -3,4(20) , స్వాతి (19) , విశాఖ -1,2,3(26),విశాఖ-4(28) , అనూరాధ (11), జ్యేష్ఠ(25) , మూల (28), పూర్వాషాడ(13) , ఉత్తరాషాడ-1 (21) ,  ఉత్తరాషాడ-2,3,4(17),శ్రవణం (19), ధనిష్ఠ -1,2(18), ధనిష్ఠ -3,4(18) ,శతభిషం (24), పూర్వాభాద్ర -1,2,3(18) , పూర్వాభాద్ర-4(22) , ఉత్తరాభాద్ర (11) , రేవతి (21).

 

వదువు చిత్ర-3,4  : వరుడు అశ్విని (22) ,భరణి (15), కృత్తిక-1 (28) , కృత్తిక-2,3,4 (23) ,రోహిణి (20) , మృగశిర-1,2(12) , మృగశిర-3,4(13), ఆరుద్ర (20) , పునర్వసు-1,2,3(18), పునర్వసు-4(20) , పుష్యమి (12) ఆశ్రేష (26) , మఘ (25) , పుబ్బ(10), ఉత్తర-1 (17) , ఉత్తర-2,3,4(17) , హస్త(20) , చిత్ర-1,2 (21) , చిత్ర -3,4(28) , స్వాతి (27) , విశాఖ -1,2,3(34),విశాఖ-4(24) , అనూరాధ (7), జ్యేష్ఠ(21) , మూల (28), పూర్వాషాడ(13) , ఉత్తరాషాడ-1 (21) ,  ఉత్తరాషాడ-2,3,4(25),శ్రవణం (27), ధనిష్ఠ -1,2(26), ధనిష్ఠ -3,4(20) ,శతభిషం (26), పూర్వాభాద్ర -1,2,3(20) , పూర్వాభాద్ర-4(15) , ఉత్తరాభాద్ర (4) , రేవతి (13).

 

వదువు స్వాతి : వరుడు అశ్విని (27) ,భరణి (29), కృత్తిక-1 (17) , కృత్తిక-2,3,4 (12) ,రోహిణి (16) , మృగశిర-1,2(27) , మృగశిర-3,4(27), ఆరుద్ర (26) , పునర్వసు-1,2,3(26), పునర్వసు-4(28) , పుష్యమి (28) ఆశ్రేష (15) , మఘ (13) , పుబ్బ(25), ఉత్తర-1 (25) , ఉత్తర-2,3,4(25) , హస్త(27) , చిత్ర-1,2 (21) , చిత్ర -3,4(28) , స్వాతి (28) , విశాఖ -1,2,3(20),విశాఖ-4(10) , అనూరాధ (23), జ్యేష్ఠ(18) , మూల (23), పూర్వాషాడ(26) , ఉత్తరాషాడ-1 (18) ,  ఉత్తరాషాడ-2,3,4(22),శ్రవణం (23), ధనిష్ఠ -1,2(27), ధనిష్ఠ -3,4(21) ,శతభిషం (20), పూర్వాభాద్ర -1,2,3(25) , పూర్వాభాద్ర-4(19) , ఉత్తరాభాద్ర (20) , రేవతి (13).

 

వదువు విశాఖ -1,2,3 : వరుడు అశ్విని (22) ,భరణి (22), కృత్తిక-1 (20) , కృత్తిక-2,3,4 (15) ,రోహిణి (10) , మృగశిర-1,2(18) , మృగశిర-3,4(19), ఆరుద్ర (21) , పునర్వసు-1,2,3(21), పునర్వసు-4(22) , పుష్యమి (21) ఆశ్రేష (19) , మఘ (17) , పుబ్బ(19), ఉత్తర-1 (18) , ఉత్తర-2,3,4(17) , హస్త(18) , చిత్ర-1,2 (27) , చిత్ర -3,4(34) , స్వాతి (18) , విశాఖ -1,2,3(28),విశాఖ-4(18) , అనూరాధ (17), జ్యేష్ఠ(21) , మూల (28), పూర్వాషాడ(21) , ఉత్తరాషాడ-1 (13) ,  ఉత్తరాషాడ-2,3,4(17),శ్రవణం (17), ధనిష్ఠ -1,2(32), ధనిష్ఠ -3,4(26) ,శతభిషం (26), పూర్వాభాద్ర -1,2,3(22) , పూర్వాభాద్ర-4(16) , ఉత్తరాభాద్ర (13) , రేవతి (5).

 

వదువు విశాఖ -4 : వరుడు అశ్విని (16) ,భరణి (16), కృత్తిక-1 (14) , కృత్తిక-2,3,4 (19) ,రోహిణి (14) , మృగశిర-1,2(22) , మృగశిర-3,4(13), ఆరుద్ర (14) , పునర్వసు-1,2,3(14), పునర్వసు-4(19) , పుష్యమి (18) ఆశ్రేష (15) , మఘ (21) , పుబ్బ(23), ఉత్తర-1 (21) , ఉత్తర-2,3,4(18) , హస్త(19) , చిత్ర-1,2 (28) , చిత్ర -3,4(23) , స్వాతి (8) , విశాఖ -1,2,3(17),విశాఖ-4(28) , అనూరాధ (27), జ్యేష్ఠ(31) , మూల (23), పూర్వాషాడ(17) , ఉత్తరాషాడ-1 (9) ,  ఉత్తరాషాడ-2,3,4(12),శ్రవణం (12), ధనిష్ఠ -1,2(27), ధనిష్ఠ -3,4(27) ,శతభిషం (26), పూర్వాభాద్ర -1,2,3(22) , పూర్వాభాద్ర-4(21) , ఉత్తరాభాద్ర (18) , రేవతి (9).

 

వదువు  అనూరాధ : వరుడు అశ్విని (24) ,భరణి (14), కృత్తిక-1 (19) , కృత్తిక-2,3,4 (24) ,రోహిణి (27) , మృగశిర-1,2(20) , మృగశిర-3,4(11), ఆరుద్ర (16) , పునర్వసు-1,2,3(21), పునర్వసు-4(26) , పుష్యమి (18) ఆశ్రేష (21) , మఘ (24) , పుబ్బ(20), ఉత్తర-1 (29) , ఉత్తర-2,3,4(26) , హస్త(27) , చిత్ర-1,2 (12) , చిత్ర -3,4(7) , స్వాతి (22) , విశాఖ -1,2,3(17), విశాఖ-4(28) , అనూరాధ (28), జ్యేష్ఠ(31) , మూల (16), పూర్వాషాడ(14) , ఉత్తరాషాడ-1 (22) ,  ఉత్తరాషాడ-2,3,4(25),శ్రవణం (26), ధనిష్ఠ -1,2(12), ధనిష్ఠ -3,4(12) ,శతభిషం (22), పూర్వాభాద్ర -1,2,3(24) , పూర్వాభాద్ర-4(24) , ఉత్తరాభాద్ర (18) , రేవతి (27).

 

వదువు  జ్యేష్ఠ : వరుడు అశ్విని (12) ,భరణి (18), కృత్తిక-1 (24) , కృత్తిక-2,3,4 (29) ,రోహిణి (22) , మృగశిర-1,2(22) , మృగశిర-3,4(13), ఆరుద్ర (3) , పునర్వసు-1,2,3(6), పునర్వసు-4(10) , పుష్యమి (20) ఆశ్రేష (26) , మఘ (31) , పుబ్బ(23), ఉత్తర-1 (16) , ఉత్తర-2,3,4(13) , హస్త(12) , చిత్ర-1,2 (25) , చిత్ర -3,4(20) , స్వాతి (17) , విశాఖ -1,2,3(20), విశాఖ-4(31) , అనూరాధ (30), జ్యేష్ఠ(28) , మూల (15), పూర్వాషాడ(17) , ఉత్తరాషాడ-1 (17) ,  ఉత్తరాషాడ-2,3,4(20), శ్రవణం (20), ధనిష్ఠ -1,2(25), ధనిష్ఠ -3,4(25) ,శతభిషం (18), పూర్వాభాద్ర -1,2,3(11) , పూర్వాభాద్ర-4(9) , ఉత్తరాభాద్ర (21) , రేవతి (21).
 

వదువు  మూల : వరుడు అశ్విని (12) ,భరణి (20), కృత్తిక-1 (24) , కృత్తిక-2,3,4 (19) ,రోహిణి (13) , మృగశిర-1,2(14) , మృగశిర-3,4(21), ఆరుద్ర (15) , పునర్వసు-1,2,3(12), పునర్వసు-4(8) , పుష్యమి (17) ఆశ్రేష (24) , మఘ (25) , పుబ్బ(19), ఉత్తర-1 (9) , ఉత్తర-2,3,4(13) , హస్త(13) , చిత్ర-1,2 (27) , చిత్ర -3,4(27) , స్వాతి (21) , విశాఖ -1,2,3(27), విశాఖ-4(24) , అనూరాధ (26), జ్యేష్ఠ(16) , మూల (28), పూర్వాషాడ(27) , ఉత్తరాషాడ-1 (25) ,  ఉత్తరాషాడ-2,3,4(15), శ్రవణం (15), ధనిష్ఠ -1,2(21), ధనిష్ఠ -3,4(25) ,శతభిషం (21), పూర్వాభాద్ర -1,2,3(11) , పూర్వాభాద్ర-4(17) , ఉత్తరాభాద్ర (25) , రేవతి (27).

 

వదువు  పూర్వాషాడ : వరుడు అశ్విని (27) ,భరణి (20), కృత్తిక-1 (19) , కృత్తిక-2,3,4 (13) ,రోహిణి (20) , మృగశిర-1,2(12) , మృగశిర-3,4(18), ఆరుద్ర (26) , పునర్వసు-1,2,3(26), పునర్వసు-4(23), పుష్యమి (13) ఆశ్రేష (17) , మఘ (21) , పుబ్బ(19), ఉత్తర-1 (27) , ఉత్తర-2,3,4(27) , హస్త(26) , చిత్ర-1,2 (11) , చిత్ర -3,4(11) , స్వాతి (26) , విశాఖ -1,2,3(19),

విశాఖ-4(18) , అనూరాధ (18), జ్యేష్ఠ(19) , మూల (27), పూర్వాషాడ(28) , ఉత్తరాషాడ-1 (34) , ఉత్తరాషాడ-2,3,4(24),శ్రవణం (23), ధనిష్ఠ -1,2(8), ధనిష్ఠ -3,4(15) ,శతభిషం (22), పూర్వాభాద్ర -1,2,3(29) , పూర్వాభాద్ర-4(32) , ఉత్తరాభాద్ర (23) , రేవతి (32).

 

వదువు  ఉత్తరాషాడ-1  : వరుడు అశ్విని (25) ,భరణి (27), కృత్తిక-1 (14) , కృత్తిక-2,3,4 (8) ,రోహిణి (11) , మృగశిర-1,2(18) , మృగశిర-3,4(24), ఆరుద్ర (26) , పునర్వసు-1,2,3(26), పునర్వసు-4(23), పుష్యమి (24) ఆశ్రేష (9) , మఘ (11) , పుబ్బ(27), ఉత్తర-1 (28) , ఉత్తర-2,3,4(28) , హస్త(27) , చిత్ర-1,2 (20) , చిత్ర -3,4(20) , స్వాతి (19) , విశాఖ -1,2,3(12), విశాఖ-4(11) , అనూరాధ (25), జ్యేష్ఠ(19) , మూల (25), పూర్వాషాడ(34) , ఉత్తరాషాడ-1 (28) ,  ఉత్తరాషాడ-2,3,4(18), శ్రవణం (15), ధనిష్ఠ -1,2(15), ధనిష్ఠ -3,4(22) ,శతభిషం (22), పూర్వాభాద్ర -1,2,3(28) , పూర్వాభాద్ర-4(31) , ఉత్తరాభాద్ర (32) , రేవతి (23).

వదువు  ఉత్తరాషాడ-2,3,4  : వరుడు అశ్విని (28) ,భరణి (29), కృత్తిక-1 (16) , కృత్తిక-2,3,4 (14) ,రోహిణి (17) , మృగశిర-1,2(22) , మృగశిర-3,4(20), ఆరుద్ర (22) , పునర్వసు-1,2,3(22), పునర్వసు-4(27), పుష్యమి (28) ఆశ్రేష (13) ,మఘ (6) , పుబ్బ(22), ఉత్తర-1 (23) , ఉత్తర-2,3,4(26) , హస్త(25) , చిత్ర-1,2 (17) , చిత్ర -3,4(24) , స్వాతి (23) , విశాఖ -1,2,3(16),విశాఖ-4(14) , అనూరాధ (28), జ్యేష్ఠ(22) , మూల (16), పూర్వాషాడ(25) , ఉత్తరాషాడ-1 (19) , ఉత్తరాషాడ-2,3,4(28),శ్రవణం (25), ధనిష్ఠ -1,2(25), ధనిష్ఠ -3,4(17) ,శతభిషం (17), పూర్వాభాద్ర -1,2,3(23) , పూర్వాభాద్ర-4(30) , ఉత్తరాభాద్ర (32) , రేవతి (23).

 

వదువు  శ్రవణం : వరుడు అశ్విని (27) ,భరణి (26), కృత్తిక-1 (13) , కృత్తిక-2,3,4 (10) ,రోహిణి (17) , మృగశిర-1,2(26) , మృగశిర-3,4(23), ఆరుద్ర (21) , పునర్వసు-1,2,3(23), పునర్వసు-4(28), పుష్యమి (26) ఆశ్రేష (15) ,మఘ (17) , పుబ్బ(18), ఉత్తర-1 (20) , ఉత్తర-2,3,4(23) , హస్త(25) , చిత్ర-1,2 (18) , చిత్ర -3,4(25) , స్వాతి (23) , విశాఖ -1,2,3(16), విశాఖ-4(14) , అనూరాధ (28), జ్యేష్ఠ(23) , మూల (17), పూర్వాషాడ(25) , ఉత్తరాషాడ-1 (15) , ఉత్తరాషాడ-2,3,4(24),శ్రవణం (28), ధనిష్ఠ -1,2(30), ధనిష్ఠ -3,4(20) ,శతభిషం (18), పూర్వాభాద్ర -1,2,3(23) , పూర్వాభాద్ర-4(32) , ఉత్తరాభాద్ర (31) , రేవతి (24).

 

వదువు  ధనిష్ఠ -1,2 : వరుడు అశ్విని (20) ,భరణి (10), కృత్తిక-1 (26) , కృత్తిక-2,3,4 (23) ,రోహిణి (20) , మృగశిర-1,2(12) , మృగశిర-3,4(8), ఆరుద్ర (17) , పునర్వసు-1,2,3(17), పునర్వసు-4(22), పుష్యమి (13) ఆశ్రేష (28) ,మఘ (18) , పుబ్బ(5), ఉత్తర-1 (12) , ఉత్తర-2,3,4(16) , హస్త(18) , చిత్ర-1,2 (16) , చిత్ర -3,4(24) , స్వాతి (26) , విశాఖ -1,2,3(30),విశాఖ-4(28) , అనూరాధ (14), జ్యేష్ఠ(28) , మూల (21), పూర్వాషాడ(9) , ఉత్తరాషాడ-1 (16) , ఉత్తరాషాడ-2,3,4(25),శ్రవణం (21), ధనిష్ఠ -1,2(28), ధనిష్ఠ -3,4(18) ,శతభిషం (23), పూర్వాభాద్ర -1,2,3(21) , పూర్వాభాద్ర-4(26) , ఉత్తరాభాద్ర (15) , రేవతి (22).

 

వదువు  ధనిష్ఠ -3,4 : వరుడు అశ్విని (20) ,భరణి (11), కృత్తిక-1 (26) , కృత్తిక-2,3,4 (30) ,రోహిణి (27) , మృగశిర-1,2(19) , మృగశిర-3,4(10), ఆరుద్ర (19) , పునర్వసు-1,2,3(19), పునర్వసు-4(14), పుష్యమి (5) ఆశ్రేష (20) ,మఘ (25) , పుబ్బ(11), ఉత్తర-1 (19) , ఉత్తర-2,3,4(17) , హస్త(21) , చిత్ర-1,2 (18) , చిత్ర -3,4(19) , స్వాతి (22) , విశాఖ -1,2,3(25),విశాఖ-4(28) , అనూరాధ (12), జ్యేష్ఠ(26) , మూల (29), పూర్వాషాడ(16) , ఉత్తరాషాడ-1 (13) , ఉత్తరాషాడ-2,3,4(18),శ్రవణం (21), ధనిష్ఠ -1,2(20), ధనిష్ఠ -3,4(28) ,శతభిషం (33), పూర్వాభాద్ర -1,2,3(28) , పూర్వాభాద్ర-4(18) , ఉత్తరాభాద్ర (7) , రేవతి (14).

 

వదువు  శతభిషం: వరుడు అశ్విని (15) ,భరణి (21), కృత్తిక-1 (28) , కృత్తిక-2,3,4 (32) ,రోహిణి (25) , మృగశిర-1,2(25) , మృగశిర-3,4(18), ఆరుద్ర (10) , పునర్వసు-1,2,3(10), పునర్వసు-4(7), పుష్యమి (15) ఆశ్రేష (20) ,మఘ (26) , పుబ్బ(20), ఉత్తర-1 (13) , ఉత్తర-2,3,4(11) , హస్త(8) , చిత్ర-1,2 (26) , చిత్ర -3,4(26) , స్వాతి (19) , విశాఖ -1,2,3(26),విశాఖ-4(26) , అనూరాధ (21), జ్యేష్ఠ(19) , మూల (22), పూర్వాషాడ(23) , ఉత్తరాషాడ-1 (23) , ఉత్తరాషాడ-2,3,4(18),శ్రవణం (18), ధనిష్ఠ -1,2(25), ధనిష్ఠ -3,4(33) ,శతభిషం (28), పూర్వాభాద్ర -1,2,3(19) , పూర్వాభాద్ర-4(9) , ఉత్తరాభాద్ర (17) , రేవతి (16).

 

వదువు  పూర్వాభాద్ర -1,2,3: వరుడు అశ్విని (18) ,భరణి (25), కృత్తిక-1 (20) , కృత్తిక-2,3,4 (24) ,రోహిణి (31) , మృగశిర-1,2(31) , మృగశిర-3,4(24), ఆరుద్ర (17) , పునర్వసు-1,2,3(17), పునర్వసు-4(13), పుష్యమి (20) ఆశ్రేష (14) ,మఘ (19) , పుబ్బ(25), ఉత్తర-1 (17) , ఉత్తర-2,3,4(15) , హస్త(17) , చిత్ర-1,2 (18) , చిత్ర -3,4(19) , స్వాతి (28) , విశాఖ -1,2,3(21),విశాఖ-4(21) , అనూరాధ (27), జ్యేష్ఠ(12) , మూల (15), పూర్వాషాడ(30) , ఉత్తరాషాడ-1 (29) , ఉత్తరాషాడ-2,3,4(24),శ్రవణం (25), ధనిష్ఠ -1,2(20), ధనిష్ఠ -3,4(27) ,శతభిషం (19), పూర్వాభాద్ర -1,2,3(28) , పూర్వాభాద్ర-4(18) , ఉత్తరాభాద్ర (23) , రేవతి (20).

 

వదువు  పూర్వాభాద్ర -4 : వరుడు అశ్విని (14) ,భరణి (21), కృత్తిక-1 (16) , కృత్తిక-2,3,4 (19) ,రోహిణి (26) , మృగశిర-1,2(26) , మృగశిర-3,4(25), ఆరుద్ర (18) ,పునర్వసు-1,2,3(18), పునర్వసు-4(18), పుష్యమి (25) ఆశ్రేష (18) ,మఘ (16) , పుబ్బ(22), ఉత్తర-1 (14) , ఉత్తర-2,3,4(16) , హస్త(18) , చిత్ర-1,2 (19) , చిత్ర -3,4(12) , స్వాతి (20) , విశాఖ -1,2,3(14),విశాఖ-4(21) , అనూరాధ (27), జ్యేష్ఠ(11) , మూల (15), పూర్వాషాడ(31) , ఉత్తరాషాడ-1 (30) , ఉత్తరాషాడ-2,3,4(28),శ్రవణం (30), ధనిష్ఠ -1,2(25), ధనిష్ఠ -3,4(17) ,శతభిషం (7), పూర్వాభాద్ర -1,2,3(16) , పూర్వాభాద్ర-4(28) , ఉత్తరాభాద్ర (33) , రేవతి (30).

వదువు ఉత్తరాభాద్ర : వరుడు అశ్విని (24) ,భరణి (15), కృత్తిక-1 (18) , కృత్తిక-2,3,4 (21) ,రోహిణి (25) , మృగశిర-1,2(17) , మృగశిర-3,4(16), ఆరుద్ర (25) ,పునర్వసు-1,2,3(27), పునర్వసు-4(26), పుష్యమి (19) ఆశ్రేష (20) ,మఘ (17) , పుబ్బ(15), ఉత్తర-1 (25) , ఉత్తర-2,3,4(27) , హస్త(26) , చిత్ర-1,2 (9) , చిత్ర -3,4(3) , స్వాతి (19) , విశాఖ -1,2,3(12),విశాఖ-4(19) , అనూరాధ (20), జ్యేష్ఠ(22) , మూల (24), పూర్వాషాడ(22) , ఉత్తరాషాడ-1 (31) , ఉత్తరాషాడ-2,3,4(29),శ్రవణం (29), ధనిష్ఠ -1,2(14), ధనిష్ఠ -3,4(6) ,శతభిషం (16), పూర్వాభాద్ర -1,2,3(21) , పూర్వాభాద్ర-4(33) , ఉత్తరాభాద్ర (28) , రేవతి (34).

వదువు రేవతి : వరుడు అశ్విని (25) ,భరణి (24), కృత్తిక-1 (11) , కృత్తిక-2,3,4 (14) ,రోహిణి (17) , మృగశిర-1,2(26) , మృగశిర-3,4(25), ఆరుద్ర (24) ,పునర్వసు-1,2,3(25), పునర్వసు-4(24), పుష్యమి (27) ఆశ్రేష (13) ,మఘ (12) , పుబ్బ(22), ఉత్తర-1 (22) , ఉత్తర-2,3,4(24) , హస్త(26) , చిత్ర-1,2 (9) , చిత్ర -3,4(13) , స్వాతి (11) , విశాఖ -1,2,3(5),విశాఖ-4(12) , అనూరాధ (27), జ్యేష్ఠ(22) , మూల (27), పూర్వాషాడ(30) , ఉత్తరాషాడ-1 (21) , ఉత్తరాషాడ-2,3,4(19),శ్రవణం (22), ధనిష్ఠ -1,2(22), ధనిష్ఠ -3,4(14) ,శతభిషం (16), పూర్వాభాద్ర -1,2,3(18) , పూర్వాభాద్ర-4(29) , ఉత్తరాభాద్ర (33) , రేవతి (28).